Lajme

Shkarkimi i anëtarëve të KPMShCK-ës, Kushtetuesja vendos masë të përkohshme

Autori: Gazeta inFokus 15:25 | 27 October 2021

Gjykata Kushtetuese, sot ka publikuar vendimin për masë të përkohshme në rastin e parashtruar nga Abelard Tahiri dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Kosovës, në të cilën u kërkua që të bëhet vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Kuvendit, të 30 qershorit 2021, për shkarkimin e pesë anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Më 30 qershor 2021, Kuvendi i Kosovës, përmes atij vendimi kishte miratuar rekomandimin e Komisionit të Kuvendit për Administratë Publike për shkarkimin e pesë anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. Parashtruesit e kërkesës, përkatësisht 11 deputetë të Kuvendit të Kosovës, përmes kërkesës kërkuan vlerësimin e kushtetutshmërisë së Vendimit të lartcekur të Kuvendit.

Në ndërkohë dhe me qëllim të vlerësimit të domosdoshmërisë për vendosjen e masës së përkohshme, Gjykata Kushtetuese kërkoi informacion nga Kuvendi për veprimet e ndërmarra pas Vendimit të kontestuar, dhe për pasojë, u njoftua nga Kuvendi, se i njëjti kishte shpallur konkurset për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit.

Parashtruesit e kërkesës para Gjykatës pretendojnë, mes tjerash, se vendimi i kontestuar i Kuvendit, cenon pavarësinë e Këshillit, të garantuar me nenin 101 dhe nenin 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, andaj kërkojnë që i njëjti të anulohet.

Parashtruesit e kërkesës, për më tepër, duke iu referuar Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, theksuan se Vendimi i kontestuar i nënshtrohet efektit pezullues ex-lege lidhur me pasojat juridike, duke kërkuar nga Gjykata Kushtetuese që të njoftojë Kuvendin, që ndërmarrja e veprimeve për të zbatuar Vendimin e kontestuar është në kundërshtim me efektin pezullues të përcaktuar në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese.

“Gjykata shqyrtoi pretendimet e parashtruesve të kërkesës përkitazi me masën e përkohshme dhe përgjigjen përkatëse të Kuvendit, dhe fillimisht, duke u referuar në praktikën e saj gjyqësore, sqaroi rrethanat kur aktet e Kuvendit, kushtetutshmëria e të cilave kontestohet nga dhjetë (10) a më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës para Gjykatës, i nënshtrohen efektit pezullues, siç është përcaktuar në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese”, thuhet në njoftimin e Kushtetueses.

Gjykata gjithashtu sqaroi se, duke pasur parasysh që Vendimi i kontestuar në aspekt procedural në mënyrë që të prodhojë pasoja juridike, nuk e parasheh dërgimin e tij tek Presidentja, i njëjti nuk i nënshtrohet efektit pezullues bazuar në nenin 43 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese.

Megjithatë, duke marrë parasysh që kërkesa para Gjykatës ngreh një sërë çështjesh lidhur me pavarësinë dhe funksionimin e Këshillit, si një institucion i pavarur i themeluar me Kushtetutë dhe i cili siguron respektimin e rregullave dhe parimeve që rregullojnë shërbimin civil, Gjykata Kushtetuese vlerësoi se është e nevojshme vendosja e masës së përkohshme sipas detyrës zyrtare, bazuar në nenin 27 (Masat e përkohshme) të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe në Rregullin 56 (Kërkesa për Masë të Përkohshme) të Rregullores së Punës.

Për pasojë dhe bazuar edhe në sqarimet e dhëna në Vendimin e publikuar, duke theksuar se vendosja e masës së përkohshme nuk paragjykon pranueshmërinë ose meritat e rastit, Gjykata vendosi masën e përkohshme deri më 15 dhjetor 2021, duke pezulluar menjëherë Vendimin e kontestuar dhe duke përcaktuar që Kuvendi duhet të përmbahet nga çdo veprim lidhur me çështjen e zgjedhjes së anëtarëve të rinj deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës.

Të tjera