Lajme

Apeli konfirmon aktakuzën ndaj Milaim Zekës

Autori: Gazeta inFokus 09:28 | 28 April 2022

Gjykata e Apelit ka marrë aktvendim, me të cilin ka konfirmuar aktakuzën e ndaj ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Milaim Zeka, i akuzuar se ka kryer veprën penale “Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara”.

Në vendimin e siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, thuhet se ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit Zeka, avokatit Florent Latifaj refuzohet si e pabazuar.

Prokuroria Themelore në Prishtinë e ngarkon Zekën se pa autorizim e ka incizuar fshehurazi të dëmtuarën B.D në restorantin “Fshati” në Prishtinë, derisa kjo e fundit kishte kërkuar nga ai që mos ta përmend djalin e saj në shkrimet e tij apo kudo tjetër. Por më pas, në aktin akuzues thuhet se i akuzuari atë incizim ia kishte kaluar personave të tretë.

Gjykata Themelore në Prishtinë me aktvendimin e 6 dhjetorit 2021, kishte refuzuar kërkesat për kundërshtim të provave dhe hudhje të aktakuzës, të paraqitura nga ana e mbrojtjes, si të pambështetura në dispozita ligjore dhe se nuk ishin argumentuar asnjëri nga kushtet e parapara në dispozitat e nenit 249 dhe 250 të KPPRK-së.

Kundër këtij aktvendimi, ankesë ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit Zeka, avokati Latifaj pa precizuar bazën ankimore me propozimin që Gjykata e Apelit ankesën e tij ta aprovojë, aktvendimin e ankimuar ta ndryshojë dhe ta aprovojë kërkesën për kundërshtimin e provave dhe hudhje të aktakuzës, t’i shpall provat e papranueshme dhe në mungesë të provave të hudhë akuzën dhe të pushojë procedurën penale ose të kthejë lëndën në rivendosje.

Prokurori i Apelit përmes një parashtesë ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit Zeka të refuzohet si e pabazuar, kurse aktvendimi i ankimuar të vërtetohet.

Sipas këtij vendimi, thuhet se pretendimet e ankimore të avokatit Latifaj janë të pabazuara, aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë me të cilin është refuzuar kundërshtimi i provave dhe kërkesa për hudhje të aktakuzës është i bazuar, i drejtë dhe i ligjshëm.

Tutje, në këtë vendim thuhet se sipas vlerësimit të Apelit në rastin konkret ajo çka është relevante në këtë fazë të procedurës penale është fakti se aktakuza si e tillë është përpiluar në pajtim me nenin 241, paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale, e njëjta nuk përmban të meta të atilla që e pamundësojnë vazhdimin e procedurës penale dhe se përmban të gjitha elementet e nevojshme që të procedohet tutje në fazat tjera të procedurës penale.

“Nuk ka vend për hudhjen e akuzës ashtu siç pa të drejtë pretendohet në ankesë, ngase vepra penale për të cilën akuzohet i pandehuri paraqet vepër penale, nuk ekzistojnë rrethana që e përjashtonin përgjegjësinë penale, nuk ka arritur afati i parashkrimit dhe nuk ka rrethana tjera që e pengojnë ndjekjen penale dhe ka prova të mjaftueshme për një dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet”, thuhet në vendimit e Apelit.

Po ashtu, sipas Apelit nuk qëndron as pretendimi ankimor se deklarata e të dëmtuarës dhe dëshmitareve tjerë në këtë çështje konsiston në atë se të njëjtat nuk janë marrë në përputhje me nenin 61, paragrafi 3 dhe nenin 132, paragrafi 6 të KPPRK-së.

Më 17 gusht 2021, “Betimi për Drejtësi” kishte raportuar ekskluzivisht për ngritjen e aktakuzës ndaj Milaim Zekës, e cila rezulton të jetë ushtruar në gjykatë më 18 mars 2021.

Ndryshe, në seancën fillestare të mbajtur më 14 tetor 2021, i akuzuari Zeka ishte deklaruar i pafajshëm për veprën penale, e cila i vihet në barrë.

Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, Milaim Zeka po akuzohet se më 18 maj 2017, në rrugën “B”, në restorantin “Fshati” në Prishtinë, pa autorizim ka incizuar tani të dëmtuarën B.D dhe se këtë incizim ua ka shpërndarë personave të tretë.

Me këto veprime, Prokuroria Themelore në Prishtinë e akuzon Zekën se ka kryer veprën penale “Fotografimi dhe incizimet tjera te paautorizuara”, nga neni 205, par 2, lidhur me par 1 të KPRK-ës.

Të tjera

rel="nofollow"